COVID-19 upozornění: Během natáčení a focení platí samoregulační zásady. Více info u produkce a zde.

   +420 228 888 111   firma@histogram.cz

Aktuálně platná opatření proti šíření nákazy covid-19. Přebíráme doporučení České filmové komise. Zároveň automaticky platí všechna nařízení vlády ČR.

Aktualizace 11. září 2020

Obsah:

A. Základní bezpečnostní pravidla při přípravných pracích a výrobě audiovizuálních děl
B. Přeshraniční transport osob v audiovizuálním průmyslu
C. Doporučení postupu při zjištění nákazy SARS-COV2 u osoby/osob podílejících se na realizaci audiovizuálního díla (AVD)

Samoregulační doporučení SFKMG č.2/2020 pro nastavení ochrany před SARS-COV-2


A. Základní bezpečnostní pravidla při přípravných pracích a výrobě audiovizuálních děl

Tento dokument definuje rámec obecných doporučení, která eliminují riziko nákazy před SARS-COV-2 při přípravných pracích a výrobě AVD, a to jak mezi členy štábu, tak dodavateli, tak výkonnými umělci.

Jedná se o doporučení, tedy jednotlivé produkční společnosti musí postupovat při jejich aplikaci dle vlastní analýzy rizik u svého vlastního konkrétního projektu, popřípadě s doplněním „guidelines for filming“ jejich partnerů (koprodukce nebo servis).

Přesnější rámec stanovit nelze, neboť jednotlivé projekty se od sebe liší, někdy i velmi významně.

Primární však vždy zůstává přijetí vlastní míry odpovědnosti a faktu, že vývoj epidemie nedokáže nikdo predikovat se 100% jistotou.

Níže uvedená samoregulační doporučení budou průběžně doplňována a upřesňována na základě vývoje epidemiologické situace.

Tento dokument přináší základní postupy ke stanovení technických a organizačních opatření při prevenci nákazy. Každé natáčení je jiné, proto musí být PŘED JEHO ZAHÁJENÍM stanovena konkrétní opatření na základě vyhodnocení rizik.


Poznámka na úvod

 • Vzhledem ke zhoršující se situaci v České republice jsou preventivní opatření klíčovým pilířem minimalizace rizika přerušení projektů v důsledku nákazy onemocněním COVID-19.
 • U filmového natáčení je obvyklé, že se různé profese účastní souběžně více projektů. Proto je oproti uzavřeným provozům riziko při natáčení vyšší.
 • Případná karanténa může být Hygienickou stanicí nařízena až na 10 dnů, ale to neznamená, že pozitivně diagnostikovaný člověk nemůže být pro okolí nebezpečný i po skončení této karantény. Proto je vhodné ověřit návrat z karantény negativním PCR testem. Pozitivní PCR test může ohrozit celý projekt a je třeba brát riziko vážně.
 • Hodnocení rizik a přijetí opatření spojených s nákazou musí být součástí celkové analýzy rizik podle zákona č 262/2006 Sb., analýza je předmětem kontroly ze strany Inspekce práce.
 • Dodržte postup: zhodnoťte rizika, potom stanovte technická a organizační opatření. Využijte služeb odborně způsobilých osob.

Desatero bezpečného natáčení – doporučená základní opatření

1. Testy pro herecké a příbuzné profese

Všichni herci, kaskadéři a komparzisté, kteří s herci přijdou do styku, by měli svůj zdravotní stav doložit negativním PCR testem na SARS-CoV-2. Při použití jiného testu než PCR je nezbytné se ujistit, že je jeho spolehlivost minimálně 90%.

Je nezbytné, aby po testování dodržovali herci, komparzisté, kaskadéři a všichni členové štábu nastavená opatření proti nákaze SARS-CoV-2 i mimo pracovní dobu, aby byly testy relevantní. V tomto kontextu bude důležité zohlednit testování při sestavování natáčecího plánu. Je-li to ekonomicky možné, je vhodné v pravidelných intervalech testovat celý štáb.

 1. Kaskadéři – kaskadéři na zástup a kaskadéři pohybující se ve scénách s herci musí projít testováním a dodržet stejný režim jako herci.
 2. Komparz ve scénách bez herců – měl by mít vlastní oddělení; mimo natáčecí scénu musí povinně nosit roušku.
 3. Komparz ve scénách s herci – tam, kde záběr vyžaduje vzdálenost kratší než 2 m, musí být testován ve stejném režimu jako herci a být oddělený od ostatního komparzu.
 4. Negativní test v kombinaci s karanténním režimem – může u klíčových členů štábu, v případech, kdy je to nezbytné, nahradit roušku.
 5. Líčení – maskéři musí mít zvlášť sadu líčidel pro herce a osoby v bodě „a“, „b“ „c“ a “d“. Současně musí maskéři používat ochranné pomůcky dýchacích cest a ochranné rukavice. Je-li to možné, na zkoušky by měli chodit negativně testovaní herci, kaskadéři i komparz. Doporučujeme zvážit možnost mít zvlášť maskéry pro herce a zvlášť pro komparz.

 

2. Ochranné pomůcky

Základní ochranné pomůcky můžeme rozdělit do tří kategorií: roušky (chrání druhé; pokud mají nano-filtr s certifikovaným záchytem viru, pak chrání okolí i nositele), respirátory (chrání nositele, ale ten může nákazu šířit) a gumové/latexové rukavice.

Co je třeba učinit:

 1. Stanovte, jaké ochranné prostředky budete používat. Zaveďte systém vydávání, výměny a kontroly používání ochranných prostředků.
 2. Ochranná rouška – pokud používáte jednorázové ochranné roušky, při 12hodinové pracovní době počítejte se 4 rouškami na 1 člena štábu. Platí pro všechny osoby na natáčení včetně externích dodavatelů. (Best practice: Existují ochranné roušky s vkládacím filtrem, které vydrží 12 hodin, tím pádem zjednodušují work-flow).
 3. Respirátory – v rámci ochrany celého štábu by měli respirátory, ideálně třídy FFP3, nosit primárně herci a členové štábu disponující negativním testem na SARS-CoV-2 a to na potenciálně rizikových místech a během přeshraničního transportu. Současně je nezbytné používat respirátory při kontaktu s potenciálně pozitivní osobou nebo s osobou s příznaky.
 4. Ochranné rukavice proti virům a bakteriím – stavební služba a další určené osoby musí používat ochranné rukavice. Rizikové povrchy, kterých se budou herci dotýkat, je nutné vydezinfikovat. (Pro dezinfekci prostor doporučujeme posílit stavební službu o brigádníky, u větších projektů oslovit specializované firmy).
 5. Ochranné rukavice pro další profese – členové štábu, kteří opouští místo natáčení (např. produkce, řidiči, runneři apod.), musí být vybaveni ochrannými rukavicemi, aby nedošlo ke kontaminaci prostoru natáčení.
 6. Ochranné brýle – čiré brýle, které chrání oči. Tuto funkci mohou plnit i dioptrické nebo sluneční brýle.

 

3. Dezinfekce

Při natáčení je důležité dodržovat pravidla osobní hygieny:

 1. Zde platí stejný postup jako při ochranných pomůckách: stanovte, jaké prostředky budete používat. Zaveďte systém vydávání, výměny a kontroly používání.
 2. Osobní dezinfekce – členové štábu musí mít u sebe kapesní dezinfekci ve formě dezinfekčních ubrousků nebo lahvičku 30 ml osobní dezinfekce, aby nemuseli odbíhat během natáčení k dezinfekčním stojánkům, pokud je natáčená scéna rozsáhlejší.
 3. Dezinfekční stojánky – poblíž toalet, u cateringu, v zázemí nebo přímo na place; pokud je plac od zázemí vzdálen, je třeba rozmístit stojánky s dezinfekčním gelem.
 4. Dezinfekce předmětů – je vhodné definovat překladiště, kde předměty vnášené na plac projdou dezinfekcí. Je dobré si nastavit systém pro volbu způsobu dezinfekce. Například: kde to předmět umožňuje a je to rychlejší, dezinfikovat mokrou cestou, kde by mohlo dojít k poškození předmětu, zvolí se dezinfekce pomocí ozónu. Best practice: když se naváží na natáčení předměty ve větším množství, je možné je dezinfikovat ozónem přímo v automobilu. POZOR! Osoba obsluhující ozón musí mít příslušné oprávnění, proto je vhodné oslovit specializovanou společnost.

4. Transport

Před samotným natáčením by měla produkční společnost zajistit dezinfekci aut vozového parku, který vozí štáb a herce. Auta, která vozí herce, by měla být pravidelně dezinfikována ozónem. V jednom autě by neměli současně cestovat členové z různých skupin štábu. Během přepravy by celá osádka měla mít nasazené roušky.

 1. V rámci přeshraničního transportu je bezpečnější zvolit cestování autem místo letadla, je-li to logisticky možné.
 2. Dezinfekce pracovního prostoru – maskéři a kostyméři by při natáčení měli před použitím vydezinfikovat pracovní stoly a židle pro herce. Stejně tak by měli postupovat i runneři v zázemí pro herce.
 3. Dezinfekce kostýmů – je nezbytné, aby kostýmy procházely pravidelnou dezinfekcí (ideálně ozónem nebo praním), četnost je třeba stanovit individuálně v risk assessmentu.

 

5. Organizace na místě

V rámci záboru je potřeba počítat u lokací s většími nároky na prostor s tím, aby členové štábu mohli být odděleni, viz bod 4 a). Zároveň musí být k dispozici dostatek prostoru pro stravování členů štábu v rozestupech od ostatních. Je vhodné dát přednost přenosným židličkám před standardními pivními sety.

 1. Oddělení jednotlivých skupin štábu – je vhodné rozdělit, např. podle barev, do několika skupin jednotlivé části štábu, které se mezi sebou nesetkají bez roušky na vzdálenost menší než 2 metry a po dobu delší 15 minut (bezpečný kontakt). Např. : Červená skupina – ti, co při práci nemohou mít z jakéhokoliv důvodu roušku – herci, kaskadéři, komparz, režisér.  Žlutá skupina – ti, co přijdou s červenou skupinou do styku vždy jen s rouškou. Modrá skupina jsou členové štábu pracující v zákulisí, kteří nevstupují na plac. Rozdělení do skupin a jeho dodržování je zcela klíčové při nutnosti spuštění emergency protokolu v případě pozitivního testu člena štábu.
 2. Kouření – je vhodné vyčlenit pro „kuřácké pauzy“ dostatečně velký prostor, aby v něm bylo možné zachovat bezpečnou vzdálenost 2 metry. Kouření, jídlo a pití jsou rizikové aktivity, při kterých není možné mít nasazenou roušku. Doporučujeme pověřit odpovědnou osobu, aby na vyhrazeném místě dohlížela na dodržování bezpečné vzdálenosti.
 3. Dohled nad dodržováním opatření – je nezbytné pověřit určité členy štábu, např. lock-upy, runnery, ochranku atp., aby dohlíželi na dodržování nastavených pravidel, obzvláště nošení roušek a dodržování bezpečnostních rozestupů. Tyto postupy by měl  koordinovat H&S specialista.

 

6. Měření teploty a self-check

Před začátkem natáčecího dne a během dne by před vstupem na místo natáčení měli všichni podstoupit měření teploty bezkontaktním teploměrem nebo termokamerou. Při naměření zvýšené teploty (vyšší než 37,5) nesmí být osoba se zvýšenou teplotou vpuštěna na natáčení.

Self-check – před každým natáčecím dnem by měl každý člen štábu vyplnit dotazník, zda nepociťuje některé z hlavních příznaků SARS-CoV-2 (problémy s dechem, ztráta chuti / čichu, zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů apod.) Pokud na některou z otázek odpoví ano, měl by si změřit teplotu. Pokud bude vyšší než 37,5, měl by okamžitě kontaktovat produkci, se kterou se domluví na dalším postupu, a neměl by se dostavit na natáčení.

Catering – je potřeba organizovat způsob výdeje jídel tak, aby se každý člen štábu po převzetí jídla od cateringu vzdálil, aby mohl při jídle dodržovat rozestup od ostatních členů. Při stravování je důležité zajistit, aby členové štábu měli možnost udržovat mezi sebou rozestupy (a to i v rámci občerstvování během dne). Potraviny by měly být balené (nebo zakryté), protože kromě konzumace je rizikové i přenášení jídla z místa výdeje na místo konzumace.

 

7. Zajištění lokace

 1. Při obhlídkách v rámci preprodukce – pokud není možné zajistit dezinfekci míst, je třeba přistupovat k těmto prostorám, jako by byly potenciálně infikované. Proto musí všichni členové štábu na obhlídce používat ochranné pomůcky, které budou definované v rámci risk assessmentu.
 2. Během natáčení – z hlediska lock-upu lokace bude důležité dbát na důsledné uzavření záboru, aby se předešlo vstupu neoprávněných osob. Případné nezbytné návštěvy musí být před vstupem vybaveny ochrannými pomůckami a musí jim být změřena teplota.

8. Potřebná dokumentace

Každá produkční společnost by měla mít tato opatření implementovaná ve svých risk assessmentech a vyžadovat tuto implementaci i od risk assesmentů dodavatelských subjektů. Zákonné normy naleznete srozumitelně zpracované zde: https://www.ohasfilm.cz/aktualni-projekty/

Pokud potřebujete pomoci s vypracováním risk assessmentů, najděte si specialistu v naší databázi kontaktů.

Před započetím natáčení se musí produkční společnost a dodavatelé navzájem seznámit s riziky a opatřeními pro natáčení (a to nejen z hlediska rizika nákazy). Toto seznámení musí být písemnou formou, například podpisem prezenční listiny při proškolení v rámci briefingu.

Povinnosti dodržovat tato opatření a předkládat testy na SARS-CoV-2 je nezbytné implementovat do smluv s jednotlivými členy štábu a definovat i postihy a odpovědnost za škodu při případném nedodržení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu work-flow oproti době před epidemií, je důležité touto formou opatření připomínat.

9. Management při natáčení 

Opatření musí na místě natáčení koordinovat specialista filmové bezpečnosti nebo manažer BOZP, případně proškolená pověřená osoba (covid manažer), která bude mít za povinnost dohlížet na opatření proti nákaze a koordinovat je.

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými koordinátory z hlediska kompetencí:

 1. Specialista filmové bezpečnosti – spolupodílel se na risk assessmentu, je schopný a kvalifikovaný kreativně přizpůsobovat opatření BOZP potřebám scénáře na základě technologií a znalostí filmové problematiky. Koordinuje práci s risk assessmenty subdodavatelů a dohlíží na dokumentaci.
 2. Manažer BOZP – je BOZP způsobilou osobou pro management bezpečnosti práce, je kvalifikovaný upravovat zmíněná opatření – zpravidla čistě z hlediska BOZP bez uměleckého kontextu. Koordinuje práci s risk assessmenty subdodavatelů a dohlíží na dokumentaci.
 3. Proškolená pověřená osoba (např. produkční) – má kompetenci pouze nad dodržováním nastavených pravidel pomocí kontrolního seznamu vypracovaného na začátku natáčení. Není kompetentní ke změnám v opatřeních. Pouze dohlíží na jejich dodržování a hlídá dokumentaci proškolení.

10. Odpadové hospodářství

S jednorázovými rouškami, rukavicemi apod. je nutné nakládat jako s nebezpečným odpadem – použité odkládat do pevných igelitových pytlů, manipulovat s nimi v ochranných rukavicích a následně je likvidovat. Pro odkládaní látkových roušek musí mít členové štábu uzavíratelné igelitové sáčky a zároveň možnost roušky vyvařit. Před manipulací s rouškou a také po ní je nezbytné použít dezinfekci rukou nebo ochranné rukavice.

U všech těchto profesí je klíčová plná podpora ze strany producenta a poskytnutí kompetence k vykázání z natáčení v případě, že někdo ze členů štábu nebo subdodavatelů porušil nebo odmítl dodržovat přijatá bezpečnostní opatření.  BEST PRACTICE – ukázalo se jako zcela zásadní, aby producenti a vedoucí jednotlivých oddělení výroby šli ostatním příkladem v dodržování opatření.


B. Přeshraniční transport osob v audiovizuálním průmyslu

Tento dokument definuje rámec obecných doporučení, která eliminují riziko nákazy před SARS-COV-2 při transportu zahraničních členů filmových štábů a výkonných umělců.

Dvě fáze bezpečného přeshraničního transportu zahraničních členů štábu

Veškeré náležitosti přeshraničních vstupů a výstupů zahraničních členů štábu a výkonných umělců musí být řešeny s českou produkční společností, která je odpovědná za realizaci výroby audiovizuálního díla (AVD) na území ČR.

FÁZE č. 1

Příprava před přeshraničním transportem

1.Česká produkční společnost má po celou dobu realizace výroby AVD smluvně zajištěnou akreditovanou laboratoř, jak pro realizaci testů po příjezdu zahraničního štábu, tak pro další případné testování během realizace výroby.

2.Česká produkční společnost určí BOZP koordinátora pro zajištění veškerých opatření souvisejících s aktuální epidemiologickou situací, zpracování analýzy rizik (risk assessment) a komunikaci s příslušnými hygienickými stanicemi po celou dobu natáčení.

3.NOVÉ: Doporučujeme, aby zahraniční partner české produkční společnosti poskytl řádně a včas od všech členů štábu potvrzení PCR negativních testů na SARS-COV-2, které nesmí být starší 4 dní.

4.Měření teploty nemusí být efektivní a není směrodatné z několika důvodů (např. pyloví alergici).

5.Celý tento postup bude zaznamenán a archivován u BOZP koordinátora.

FÁZE č. 2

Opatření po příjezdu

Konkrétní opatření budou definována v analýze rizik zpracované pro výrobu AVD a současně budou splněny následující body:

1. Testování

NOVÉ: Doporučujeme, aby všichni zahraniční členové štábu byli po příletu/příjezdu umístěni do karantény a bez ohledu na negativní test ze své domoviny opětovně do 72 hodin absolvovali testování na SARS-COV-2 v ČR. Do doby obdržení výsledků testování zůstávají v karanténě. POZNÁMKA: Výsledek testu je obvykle znám do 24 hodin, většinou ale dříve. Pokud je test proveden ihned po příletu/příjezdu, karanténa může trvat pouze do těchto 24 hodin. U výkonných umělců doporučujeme testování opakovat každých 14 dní po celou dobu natáčení.

2. Ochranné pomůcky

Všichni členové zahraničního štábu musí být vybaveni během transportu ochrannými pomůckami třídou ochrany FFP3 (ochranné roušky/respirátory s výdechovým filtrem/obličejové ochranné polomasky s výdechovým filtrem) a dezinfekčními gely.

3. Omezení přístupu k rizikovým osobám

Způsob přístupu ke konkrétním osobám zahraničního štábu s použitím ochranných pomůcek bude stanoven ve zpracované analýze rizik.

4. Logistická opatření

Veškerá vozidla, kterými bude zahraniční štáb převážen, musí být pravidelně dezinfikována, a to postupem a v termínech stanovených v analýze rizik. O dezinfekci interiéru vozidel vede záznamy koordinátor BOZP.

5. Chování v době mimo natáčení

Všichni členové štábu musí být ubytováni odděleně, aby se předešlo případnému rozšíření nákazy, a v čase mimo natáčení dodržovat karanténní omezení a chovat se asepticky. Česká produkční společnost zajistí zahraničním členům štábu stálé ubytování a zdravotní péči po celou dobu pobytu v ČR.


C. Doporučení postupu při zjištění nákazy SARS-COV2 u osoby/osob podílejících se na realizaci audiovizuálního díla (AVD)

Cílem tohoto dokumentu je doporučit praktický postup, jak snížit riziko ukončení či přerušení celého filmového či TV projektu (AVD) v případě prokázané nákazy SARS-COV2 u člena filmového štábu nebo účinkujícího.

Základních šest předpokladů pro možnou implementaci těchto opatření:

1.Zavedený systém a směrnice definující frekvenci PCR testů na SARS-COV2 všech členů štábu, herců a ostatních účinkujících, dle rozdělení do skupin.

2.Rozdělení štábu, herců a ostatních účinkujících do několika úrovní a skupin, jejichž vzájemná interakce (vzájemná blízkost osob z různých úrovní či skupin) je minimalizována nebo realizována výhradně s využitím ochranných pomůcek (např. roušky s filtrem).

3.Zpracovaná dokumentace a postupy pro jednotlivé procesy natáčení z hlediska BOZP, PO a ochrany před Covid-19: přeshraniční transport, obhlídky lokací, dělené zázemí štábu, distribuce jídla a nápojů, organizace na natáčení, doprava dle jednotlivých skupin štábu, nošení ochranných pomůcek, procesy z hlediska fungování jednotlivých skupin štábu, vzájemné interakce apod.

4.Standardizované typy a způsoby používání ochranných pomůcek v rámci štábu, herců a ostatních účinkujících.

5.Specializovaná H&S osoba pro sladění nastavených procesů s realitou a vedení dokumentace, to vše pro jednání s hygienickou stanicí a dohlížení na dodržování stanovených pravidel v místě natáčení.

6.Podepsaná čestná prohlášení členů štábu, herců a ostatních účinkujících stran dodržování stanovených pravidel a chování mimo pracovní dobu.

Když se na natáčení objeví COVID-19:

 • Pokud se projeví příznaky
  • Pokud se projeví příznaky při měření teploty před vstupem do prostoru natáčení, nevpustí se tato soba na natáčení, provede se kontrolní měření teploty a prohlédnutí medikem. Následně se vrátí na ubytování nebo domů do karantény a neprodleně se provede kontrolní test na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
  • Pokud se projeví příznaky ráno před příjezdem a dotčená osoba tuto skutečnost nahlásí telefonicky produkci – zůstane doma, kontaktuje lékaře a neprodleně se provede kontrolní test na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
  • Pokud se projeví příznaky během natáčecího dne – osoba ohlásí tuto skutečnost medikovi nebo H&S specialistovi. Při osobním kontaktu bude dodržovat minimálně 2 m odstup. Následně se přesune na check-point mimo plac, provede se kontrolní měření teploty a vrátí se domů nebo na ubytování. Osoba projde neprodleně kontrolním PCR testem na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
 • Pokud se objeví pozitivní test
  • Nerozhodne-li lékař o hospitalizaci, zůstane osoba s pozitivním výsledkem testu na SARS-COV2 v domácí karanténě a čeká na kontaktování hygienikem.
  • H&S specialista spolu s produkcí analyzuje rizikové a nerizikové kontakty s pozitivní osobou a informuje skupinu štábu s rizikovým i nerizikovým kontaktem, jejíž součástí byla pozitivně testovaná osoba. Členové této skupiny projdou kontrolním PCR testem na SARS-CoV-2. Rizikovým kontaktem je myšlen osobní kontakt bez roušky či jiné ochranné pomůcky na vzdálenost kratší než 2 m a po dobu delší než 15 minut.
  • H&S specialista v souladu s pozitivně testovanou osobou a produkcí projektu kontaktuje neprodleně hygienickou stanici a domluví se na dalším postupu. Hygienická stanice bude posuzovat situaci na základě informací od pozitivně testované osoby, dále na základě informací od H&S specialisty a produkce projektu. V závislosti na okolnostech nákazy a možných nařízeních rozhodne o dalším postupu. Od 1. 9. 2020 pak o 10denní karanténě osob s rizikovým kontaktem s pozitivně testovanou osobou. Míra rizikového kontaktu bude posouzena hygieniky na základě obdržených informací a na základě dodržování doporučených opatření, nošení ochranných prostředků a na základě míry blízkosti rizikových osob atd.
  • Na základě negativního výsledku testu a souhlasu hygienické stanice se testované osoby budou moci vrátit na natáčení. V takovém případě budou všichni členové štábu / skupiny štábu / přicházejících do blízkého vzájemného kontaktu používat ochranné prostředky úrovně FFP3 nebo kvalitní roušky s nanofiltrem. Toto nařízení se bude týkat jak testovaných osob z rizikové skupiny, tak všech ostatních členů štábu, kteří přijdou s těmito osobami do blízkého kontaktu.
  • H&S specialista v součinností s produkcí projektu zajistí bezodkladnou dezinfekci místa (natáčecího setu / kanceláře / vozidla apod.) a také všech pracovních či jiných prostředků se kterými pozitivně testovaná osoba přišla do kontaktu v posledních dnech a nadále se plánují používat.
  • Všechny tyto uvedené kroky se provádí v součinnosti H&S specialisty a produkce projektu a to bezodkladně.

Speciální režim u vybraných členů štábu

a) Výkonní umělci v záběru (VU)

 • skupina členů štábu, kteří vystupují před kamerou, může provádět výkon bez roušek, respirátorů atp.
 • mezi výkonné umělce se řadí i komparz, kaskadéři a zasvěcovací modely
 • NOVÉ: u těchto členů štábu doporučujeme nahradit funkci roušky testováním PCR testem (po 14 dnech, častější testování není smysluplné)
 • mimo záběr pochopitelně platí dodržování všech bezpečnostních pravidel a používání ochranných prostředků jako pro zbytek štábu
 • klíčové členy štábu, herce a další problematicky nahraditelné profese doporučujeme oddělit od většiny štábu (např. vlastní kostymérna, sociální zařízení, maskérna, prostor na stravování apod.).

 b) Profese s vyjímkou z povinného odstupu 2 metrů

 • povinný odstup 2 metry se nevztahuje na profese, které přicházejí do přímého kontaktu s výkonnými umělci z definice své profese (make-up, kostýmy, zvuk atp.) – ti mají povinnost nosit roušku, štít a rukavice

c) Make – up department

 • maskéři postupují v režimu, který platí pro kadeřnické a kosmetické služby (rouška a štít)
 • doporučujeme oddělit zvlášť maskéry pro herce a ostatní výkonné umělce
 • maskéři musí mít zvlášť make-up pro herce a ostatní výkonné umělce.

 

d) (Lock up) lokace během natáčení

 • z hlediska uzavření přístupu na (lock up) lokace bude důležité dbát na důsledné uzavření záboru, aby se předešlo vstupu neoprávněných osob.

e) Management při natáčení

 • bezpečnostní pravidla související s opatřeními proti nákaze musí na místě natáčení koordinovat koordinátor BOZP případně proškolená pověřená osoba. Je na každé produkční společnosti, kdo bude koordinací BOZP pověřen, osoba placového medika, personálu sanitky, producent osobně, vedoucí natáčení atp.

 

 f) Komparz 

 • obecně je evidentní, že použití komparzu jako entity narušující uzavřenost filmového štábu jako kolektivního tělesa bude komplikované. Je třeba, aby produkční společnosti řešily individuálně s castingovými společnostmi bezinfekčnost pro výkon bez roušek, neboť zajištění odstupu 2 metrů od ostatních výkonných umělců není možné vždy zajistit atp.
 • komparz funguje ve stejném režimu jako a) výkonní umělci v záběru.

 


B. Samoregulační doporučení SFKMG č. 3/ 2020 pro nastavení ochrany před SARS-COV-2
Přeshraniční transport osob v audiovizuálním průmyslu

Tento dokument definuje rámec obecných doporučení, která eliminují riziko nákazy před SARS-COV-2 při transportu zahraničních členů filmových štábů a výkonných umělců.

Dvě fáze bezpečného přeshraničního transportu zahraničních členů štábu

Veškeré náležitosti přeshraničních vstupů a výstupů zahraničních členů štábu a výkonných umělců musí být řešeny s českou produkční společností, která je odpovědná za realizaci výroby audiovizuálního díla (AVD) na území ČR.

FÁZE č. 1

Příprava před přeshraničním transportem

1.Česká produkční společnost má po celou dobu realizace výroby AVD smluvně zajištěnou akreditovanou laboratoř, jak pro realizaci testů po příjezdu zahraničního štábu, tak pro další případné testování během realizace výroby.

2.Česká produkční společnost určí BOZP koordinátora pro zajištění veškerých opatření souvisejících s aktuální epidemiologickou situací, zpracování analýzy rizik (risk assessment) a komunikaci s příslušnými hygienickými stanicemi po celou dobu natáčení.

3.NOVÉ: Doporučujeme, aby zahraniční partner české produkční společnosti poskytl řádně a včas od všech členů štábu potvrzení PCR negativních testů na SARS-COV-2, které nesmí být starší 4 dní.

4.Měření teploty nemusí být efektivní a není směrodatné z několika důvodů (např. pyloví alergici).

5.Celý tento postup bude zaznamenán a archivován u BOZP koordinátora.

  

FÁZE č. 2

Opatření po příjezdu

Konkrétní opatření budou definována v analýze rizik zpracované pro výrobu AVD a současně budou splněny následující body:

1. Testování

NOVÉ: Doporučujeme, aby všichni zahraniční členové štábu byli po příletu/příjezdu umístěni do karantény a bez ohledu na negativní test ze své domoviny opětovně do 72 hodin absolvovali testování na SARS-COV-2 v ČR. Do doby obdržení výsledků testování zůstávají v karanténě. POZNÁMKA: Výsledek testu je obvykle znám do 24 hodin, většinou ale dříve. Pokud je test proveden ihned po příletu/příjezdu, karanténa může trvat pouze do těchto 24 hodin. U výkonných umělců doporučujeme testování opakovat každých 14 dní po celou dobu natáčení.

2. Ochranné pomůcky

Všichni členové zahraničního štábu musí být vybaveni během transportu ochrannými pomůckami třídou ochrany FFP3 (ochranné roušky/respirátory s výdechovým filtrem/obličejové ochranné polomasky s výdechovým filtrem) a dezinfekčními gely.

3. Omezení přístupu k rizikovým osobám

Způsob přístupu ke konkrétním osobám zahraničního štábu s použitím ochranných pomůcek bude stanoven ve zpracované analýze rizik.

4. Logistická opatření

Veškerá vozidla, kterými bude zahraniční štáb převážen, musí být pravidelně dezinfikována, a to postupem a v termínech stanovených v analýze rizik. O dezinfekci interiéru vozidel vede záznamy koordinátor BOZP.

5. Chování v době mimo natáčení

Všichni členové štábu musí být ubytováni odděleně, aby se předešlo případnému rozšíření nákazy, a v čase mimo natáčení dodržovat karanténní omezení a chovat se asepticky. Česká produkční společnost zajistí zahraničním členům štábu stálé ubytování a zdravotní péči po celou dobu pobytu v ČR.


C. Doporučení postupu při zjištění nákazy SARS-COV2 u osoby/osob podílejících se na realizaci audiovizuálního díla (AVD)

Cílem tohoto dokumentu je doporučit praktický postup, jak snížit riziko ukončení či přerušení celého filmového či TV projektu (AVD) v případě prokázané nákazy SARS-COV2 u člena filmového štábu nebo účinkujícího.

Základních šest předpokladů pro možnou implementaci těchto opatření:

1.Zavedený systém a směrnice definující frekvenci PCR testů na SARS-COV2 všech členů štábu, herců a ostatních účinkujících, dle rozdělení do skupin.

2.Rozdělení štábu, herců a ostatních účinkujících do několika úrovní a skupin, jejichž vzájemná interakce (vzájemná blízkost osob z různých úrovní či skupin) je minimalizována.

3.Zpracovaná dokumentace a postupy pro jednotlivé procesy natáčení z hlediska BOZP, PO a ochrany před Covid-19: přeshraniční transport, obhlídky lokací, dělené zázemí štábu, distribuce jídla a nápojů, organizace na natáčení, doprava dle jednotlivých skupin štábu, nošení ochranných pomůcek, procesy z hlediska fungování jednotlivých skupin štábu, vzájemné interakce apod.

4.Standardizované typy a způsoby používání ochranných pomůcek v rámci štábu, herců a ostatních účinkujících.

5.Specializovaná H&S osoba pro sladění nastavených procesů s realitou a vedení dokumentace, to vše pro jednání s hygienickou stanicí a dohlížení na dodržování stanovených pravidel v místě natáčení.

6.Podepsaná čestná prohlášení členů štábu, herců a ostatních účinkujících stran dodržování stanovených pravidel a chování mimo pracovní dobu.

Když se na natáčení objeví COVID-19:

 • Pokud se projeví příznaky
  • Pokud se projeví příznaky při měření teploty před vstupem do prostoru natáčení, nevpustí se tato soba na natáčení, provede se kontrolní měření teploty a prohlédnutí medikem. Následně se vrátí na ubytování nebo domů do karantény a neprodleně se provede kontrolní test na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
  • Pokud se projeví příznaky ráno před příjezdem a dotčená osoba tuto skutečnost nahlásí telefonicky produkci – zůstane doma, kontaktuje lékaře a neprodleně se provede kontrolní test na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
  • Pokud se projeví příznaky během natáčecího dne – osoba ohlásí tuto skutečnost medikovi nebo H&S specialistovi. Při osobním kontaktu bude dodržovat minimálně 2 m odstup. Následně se přesune na check-point mimo plac, provede se kontrolní měření teploty a vrátí se domů nebo na ubytování. Osoba projde neprodleně kontrolním PCR testem na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
 • Pokud se objeví pozitivní test
  • Nerozhodne-li lékař o hospitalizaci, zůstane osoba s pozitivním výsledkem testu na SARS-COV2 v domácí karanténě.
  • H&S specialista spolu s produkcí informuje skupinu štábu, jejíž součástí byla pozitivně testovaná osoba, členové této skupiny projdou bezodkladně kontrolním PCR testem na SARS-COV2.
  • H&S specialista v souladu s pozitivně testovanou osobou a produkcí projektu kontaktuje neprodleně hygienickou stanici a domluví se na dalším postupu. Hygienická stanice bude posuzovat situaci na základě informací od pozitivně testované osoby, dále na základě informací od H&S specialisty a produkce projektu a v závislosti na okolnostech nákazy rozhodne o dalším postupu a o možném nařízení 14ti denní karantény osobám s rizikovým kontaktem s pozitivně testovanou osobou. Míra rizikového kontaktu bude posouzena hygieniky na základě obdržených informací a na základě dodržování doporučených opatření, nošení ochranných prostředků a na základě míry blízkosti rizikových osob atd.
  • Na základě negativního výsledku testu a souhlasu hygienické stanice se testované osoby budou moci vrátit na natáčení. V takovém případě budou všichni členové štábu / skupiny štábu / přicházejících do blízkého vzájemného kontaktu používat ochranné prostředky úrovně FFP3. Toto nařízení se bude týkat jak testovaných osob z rizikové skupiny, tak všech ostatních členů štábu, kteří přijdou s těmito osobami do blízkého kontaktu.
  • H&S specialista v součinností s produkcí projektu zajistí bezodkladnou dezinfekci místa (natáčecího setu / kanceláře / vozidla apod.) a také všech pracovních či jiných prostředků se kterými pozitivně testovaná osoba přišla do kontaktu v posledních dnech a nadále se plánují používat.
  • Všechny tyto uvedené kroky se provádí v součinnosti H&S specialisty a produkce projektu a to bezodkladně.

Produkce se obrací na hygienickou stanici příslušnou trvalému bydlišti nakaženého. V případě zahraničních členů štábu na hygienickou stanici příslušnou adrese ubytování nakaženého během natáčení.


Autor: Mgr. Jiří Kosorinský

Odborné konzultace: Pavel Müller – producent Sirena Film, MUDr. Marek Joukal PhD., Krajská hygienická stanice Hlavního města Prahy – MUDr. Zlata Marešová, SEFEX – Safety film experts, s.r.o., BcA. Pavlína Žipková


Vytvořeno na základě podkladů od Evropského institutu bezpečnosti filmových projektů, z.ú. ve spolupráci s Asociací producentů v audiovizi. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]